LINAX PQ3000

Đồng hồ đo và phân tích chất lượng điện năng LINAX PQ3000

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

  • Đồng hồ đo và phân tích chất lượng điện năng Class A theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 Ed. 3
  • Dữ liệu đo được hiển thị ở định dang PQDIF
  • Theo dõi và xuất báo cáo thông qua WEBGUI tích hợp sẵn trong thiết bị
  • Giao diện thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế IEC61850

Description

  • Đồng hồ đo và phân tích chất lượng điện năng Class A theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 Ed. 3
  • Dữ liệu đo được hiển thị ở định dang PQDIF
  • Theo dõi và xuất báo cáo thông qua WEBGUI tích hợp sẵn trong thiết bị
  • Giao diện thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế IEC61850