SINEAX TI801

Đầu vào: 1 kênh, dòng điện 4…20 mA
Đầu ra: 1 kênh, dòng điện 4…20 mA
Cách điện giữa các kênh 1,5 kV
Nguồn điện: tự cấp nguồn từ vòng lặp đầu vào (chính)
Bộ chuyển đổi nguồn vòng lặp (2 dây) mA sang mA

Description

Đầu vào: 1 kênh, dòng điện 4…20 mA
Đầu ra: 1 kênh, dòng điện 4…20 mA
Cách điện giữa các kênh 1,5 kV
Nguồn điện: tự cấp nguồn từ vòng lặp đầu vào (chính)
Bộ chuyển đổi nguồn vòng lặp (2 dây) mA sang mA