SIRAX BM900

Thời gian được đo theo các bước từ 0,01 đến 99999,99 giờ. Bộ đếm không thể được đặt lại để tránh dữ liệu bị mất.

Description

Thời gian được đo theo các bước từ 0,01 đến 99999,99 giờ. Bộ đếm không thể được đặt lại để tránh dữ liệu bị mất.