SIRAX BM920

Độ lệch tần số được biểu thị bằng một điểm sáng chuyển động và kích thước của độ lệch được biểu thị bằng tốc độ và hướng chuyển động của điểm này.

Description

Độ lệch tần số được biểu thị bằng một điểm sáng chuyển động và kích thước của độ lệch được biểu thị bằng tốc độ và hướng chuyển động của điểm này.