SmartCollect

Phần mềm thu thập dữ liệu và giám sát SmartCollect

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

 • SMARTCOLLECT® SC² là phần mềm tích hợp giám sát, phân tích và đánh giá chất lượng điện cho tổng thể hệ thống
 • Biểu đổ 1 sợi cho phép quan sát tổng thể hệ thống từ đầu vào đến nhánh tải
 • Sơ đồ phân nhánh cho phép giám sát và thống kê lượng điện năng đầu vào và phân nhánh cho từng khu vực
 • Aerial view giúp người dùng hình dung rõ hơn phân bố địa lý của hệ thống điện trên phạm vi toàn nhà máy
 • Tất cả các thiết bị của Camille Bauer đều được thiết kế sẵn để sử dụng với SmartCollect
 • Phần mềm được thiết kế mở, dễ tích hợp vào hệ thống có sẵn

Description

 • SMARTCOLLECT® SC² là phần mềm tích hợp giám sát, phân tích và đánh giá chất lượng điện cho tổng thể hệ thống
 • Biểu đổ 1 sợi cho phép quan sát tổng thể hệ thống từ đầu vào đến nhánh tải
 • Sơ đồ phân nhánh cho phép giám sát và thống kê lượng điện năng đầu vào và phân nhánh cho từng khu vực
 • Aerial view giúp người dùng hình dung rõ hơn phân bố địa lý của hệ thống điện trên phạm vi toàn nhà máy
 • Tất cả các thiết bị của Camille Bauer đều được thiết kế sẵn để sử dụng với SmartCollect
 • Phần mềm được thiết kế mở, dễ tích hợp vào hệ thống có sẵn